Vooraf

Maduro Training & Consultancy (hierna: MTNC) heeft privacy hoog in het vaandel staan en daarom is het voor haar belangrijk om persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens MTNC. verzamelt, hoe zij deze bewaart en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. Een en ander geschiedt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten van MTNC. MTNC heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen binnen de MTNC organisatie indien er passende AVG-veiligheidscontroles zijn geïmplementeerd binnen de ontvangende organisatie.

Uitvoering

MTNC slaat persoonsgegevens op conform de wettelijke voorschriften.

Zonder het verwerken van bepaalde persoonsgegevens kan MTNC haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen. MTNC verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is en/of in het legitieme belang van de opdrachtgever in verband met uitvoering van de dienstverlening. In het kader van een efficiënte bedrijfsvoering is geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk. MTNC gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen volgens de richtlijnen van de AVG.

De verwerkte persoonsgegevens worden door MTNC gebruikt met oog op het uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten. Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze gegevens. Na beëindiging van de werkzaamheden c.q. traject zullen de persoonsgegevens worden geanonimiseerd voor statistische en historische doeleinden.

Begrippen:

Transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten;

Doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden;

Gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld;

Juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven;

Bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel;

Integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging;

Verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen dat aan deze regels wordt voldaan.

Persoonsgegevens die door MTNC worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die telefonisch en/of per brief en/of per e-mail worden verstrekt
 • Overige persoonsgegevens die middels openbare bronnen worden verkregen
 • Gegevens ter beoordeling van de financiële draagkracht, zoals inkomen (hypotheek)schulden, betalingsgedrag, wanbetaling en kredietregistraties

De persoonsgegevens verkrijgt MTNC van de opdrachtgever en uit openbare bronnen. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie, zoals informatie omtrent gezondheidsproblemen, arbeidsongeschiktheid of andere privé-situaties bijdragen aan een betere dienstverlening , zoals bijvoorbeeld het treffen van een passende training.

MTNC verstrekt geen persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkene, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening en/of de overeenkomst, of indien de wetgeving dit vereist.

Medewerkers van MTNC hebben toegang tot persoonsgegevens. Medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Met bedrijven die gegevens in opdracht van MTNC verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Er bestaan uitwisselingsafspraken met kredietregistratiebureaus en overige dienstverleners. Persoonsgegevens worden in het kader van de werkzaamheden tevens uitgewisseld met o.a. opdrachtgever(s), print- en maildiensten, kadasteronderzoek, callcenters, incassobureaus, juristen, kredietregistratie-bureaus, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties. MTNC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Indien de dienst in het buitenland geschiedt zijn persoonsgegevens beschermd volgens AVG-wetgeving.

MTNC kan wettelijk verplicht worden gesteld (semi)overheidsinstanties inzage in persoonsgegevens te verstrekken.

Bewaarduur en verwijdering persoonsgegevens

Gegevens worden bewaard zo lang het nodig is voor het behalen van het rechtmatige doel waarvoor MTNC de gegevens heeft verkregen en zo lang MTNC een gerechtvaardigd belang heeft bij de bewaring van de gegevens, bijvoorbeeld voor een goede administratie. En verder:

 • Totdat de verjaringstermijn is verstreken, zodat MTNC verweer kan voeren tegen mogelijke vorderingen
 • Ter voorkoming / signalering van fraude
 • Ter signalering van witwasactiviteiten
 • Voor financiële / fiscale inspecties

Als MTNC niet meer relevante persoonsgegevens en andere gegevens verwijdert, dan gebeurt dit ook uit haar back-ups. Dit doen zij op het moment dat de back-up-tape bijgewerkt wordt.

AVG-rechten betrokkene

Elke natuurlijke persoon wier persoonlijke gegevens door MTNC zijn verwerkt heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage (AVG artikel 15): het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en informatie over de manier waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op correctie en verwijdering (AVG artikel 17): het recht om op een aantal gronden te verzoeken om correctie en/of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens,
 • Verstrekking gegevens (AVG artikel 20): de gegevens moeten door de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt in een gestructureerde en algemeen gebruikte elektronische open standaard;
 • Recht op beperking van de verwerking: na bezwaar past MTNC persoonsgegevens aan, mits in het geval van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van derden of vanwege redenen van algemeen belang;
 • Recht van bezwaar: in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens door MTNC;
 • Klachtrecht: in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contactpersoon, verzoek- en klachtenregeling

De AVG-contactpersoon voor MTNC is E. Rietberg (e-mailadres: avg@mtnc.nl ) Op eerste verzoek worden de contactgegevens van deze persoon aan aanvrager verstrekt.

Op verzoek verstrekt de contactpersoon:

 • Een overzicht van de categorieën gegevens die worden verwerkt (AVG artikel 15, lid 1 sub b);
 • Een kopie van de feitelijke gegevens (AVG artikel 15, lid 3);
 • Informatie over het doel van de verwerking (AVG artikel 15, lid 1 sub a);
 • Informatie over met wie de gegevens worden gedeeld (AVG artikel 15, lid 1 sub c);
 • Informatie over op welke wijze de gegevens zijn verkregen (AVG artikel 15, lid 1 sub g).

Verzoeken en bezwaren kunnen per e-mail worden ingediend en zullen binnen vier weken behandeld worden.

Indien een verzoek of klacht niet naar tevredenheid is afgewikkeld, staat er een klachtprocedure open bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen privacyverklaring

MTNC heeft het recht om deze privacyverklaring zonder kennisgeving te wijzigen.